Search Result of "Paul Muller"

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Economics of Biotechnology, Agricultural Production Economics, Agricultural Policy

Resume