Search Result of "Pattarasuda Rawiwan"

About 9 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการก่อโรค tilapia lake virus ในปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgภัทรสุดา ระวิวรรณ

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาระยะเวลาและความคงตัวของเชื้อไวรัสทิลาเปียเลคในเนื้อปลานิลแดง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีตรวจโรค Tilapia Lake Virus ด้วยตัวอย่างที่ไม่ต้องทำลายปลา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย ภัทราวุธ แสงนวล

ที่ทำงาน:ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img

Researcher

นาย อรรถพล กำลังดี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Virology, Immunobiology, Pathology

Resume

Img

Researcher

ดร. วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Immunology, Vaccine, Aquatic Animal Diseases, Veterinary Microbiology

Resume