Search Result of "Pattaradamrongchai, K."

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ไชยา ประสิทธิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ไฟฟ้าเคมี , ตัวจับจำเพาะ, เซนเซอร์, ตัวดูดซับ

Resume