Search Result of "Pasteurized Milk"

About 21 results
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของบุคลิกภาพแบรนด์และองค์ประกอบของแบรนด์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อนมสดพาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่ม X (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2564

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ รสชานม และ นมพาสเจอร์ไรส์ รสกาแฟ ลาเต้ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

แหล่งทุน:บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของบุคลิกภาพแบรนด์องค์กรที่มีต่อคุณค่าแบรนด์นมสดพาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่ม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับการจัดทำโครงการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Productivity improvement based line balancing: a case study of pasteurized milk manufacturer

ผู้แต่ง:ImgDr.Pornthipa Ongkunaruk, Associate Professor, ImgChueprasert, M. ,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอายุการเก็บรักษาน้ำนมพาสเจอไรส์ที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส และสภาพความเสี่ยงของน้ำนมพาสเจอไรส์ในโรงงานต้นแบบ

ผู้เขียน:Imgพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgนางลาวัณย์ ไกรเดช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgปทุมพร ฉิมเอนก

กรรมการวิชารอง:Imgมาลัย เมืองน้อย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การสื่อสารการตลาด, การตลาดขั้นสูง, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงจำนวนจุลินทรีย์กลุ่มต่างๆ ในน้ำนมพลาสเจอร์ไรส์ที่มีอายุการเก็บต่างกัน

ผู้เขียน:ImgChurath Plaksanguansri

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

To prolong shelf life of pasteurized milk is of great benefit to Thai’s dairy industry. The storage life of well process and package milk from good quality raw milk was found to be longer than 21 days. The storage life was reduced to 4 days due to contamination after pasteurization by rapid increase in the amount of microorganisms. In slightly contaminated pasteurized milk, the amount of microorganisms gradually increased as keeping quality was long times. The amount of psychrotrophs, mesophiles, thermodurics and thermophiles that could spoile pasteurized milk were 2.8x108 - 8.6 x 108, 2.9 x 108 – 9.9 x 108, 1.6 x 103 – 1.4 x 105, and 4.9 x 10 – 7.0 x 102 cfu./ml. respectively. Deterioration of pasteurized milk was depended on the process of pasteurization not on seasonal changes.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 025, Issue 1, Jan 91 - Mar 91, Page 54 - 64 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตนมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ของสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgสุพัชรี ศรีสุริยจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทิง มาแสง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบควบคุมการบรรจุนมพาสเจอร์ไรซ์ชนิดถุงของศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgสุชาติ พันธุ์ไพศาล

ประธานกรรมการ:Imgกรกฎ วัฒนวิเชียร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ Mesophile, Psychrotroph และ Coliform ในน้ำนมดิบและนมพาสเจอร์ไรส์

ผู้เขียน:Imgอุมาพร มณีเรืองเดช

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ระบบHACCPในการผลิตนมพาสเจอไรส์ของโรงงานตัวอย่าง

ผู้เขียน:Imgนันทพร บุญเนาว์

ประธานกรรมการ:Imgนางลาวัณย์ ไกรเดช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพัชรี สุนทรนันท

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพของนมแพะดิบและนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ตามวิธีการของเกษตรกรในพื้นที่เขตภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgนางสาวรัตนากร แสนทำพล

ประธานกรรมการ:ImgSasithorn Nakthong

กรรมการร่วม:Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วาณี ชัยวัฒนสิน, รองศาสตราจารย์, Imgนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปริมาณการสูญเสีย การใช้ทรัพยากร และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์ ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgพรพมล ปัทมานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

12