Search Result of "Parawee Pukkasorn"

About 6 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพของอาหารด้วยเทคโนโลยีไอน้ำร้อนยิ่งยวด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Thermal and Non-thermal Food Preservation, Food Safety , Product development from legume and rice, High-pressure processing, Super heated steam technology , Gluten-free product development

Resume

Img

Researcher

นาย ธนภูมิ มณีบุญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สารพิษเชื้อรา, การวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา, กระบวนการหมัก

Resume

Img

Researcher

นาย วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาข้าวและธัญพืช/พืชหัว ผัก, งานพัฒนาผลิตภัณฑ์, งานแปรรูปอาหารและไม่ใช่อาหาร, การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

Resume