Search Result of "Pararubber"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Cephaleuros virescens, the cause of an algal leaf spot on Pararubber in Thailand

ผู้แต่ง:ImgMutiara K. Pitaloka, ImgVasun Petcharat, ImgMr.Siwaret Arikit, Associate Professor, ImgAnurag Sunpapao,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ระบบเอสบีอาร์แบบไร้อากาศและขี้เถ้าแกลบ บำบัดน้ำเสียจากการผลิตแผ่นยางพารา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อใช้เป็นหุ่นฝึกหัดทางการแพทย์สัตวแพทย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของโรงงานแปรรูปน้ำยางพาราพร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย : กรณีศึกษา สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgนพพร วงค์ตันกาศ

ประธานกรรมการ:Imgนายจีรเกียรติ อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgชพิกา สังขพิทักษ์, Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

งานวิจัย

ของเสียสู่พลังงานในอุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า กายวิภาคของไม้ต้น พฤกษเคมี

Resume

12