Search Result of "Parapond Leksungnoen"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของสารที่หลั่งจากรากมันสำปะหลังต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:มลพิษทางดินและการจัดการ , เคมีดิน, การวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี

Resume

Img

Researcher

ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ: การจัดการดิน, โลหะหนักในดิน, GIS

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมดิน, อุทกวิทยาเขตวาโดส

Resume

Img

Researcher

ดร. วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ชีวธรณีเคมีของดิน, เคมีดิน, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การกำเนิดและจำแนกดิน แร่ในดิน/คุณภาพดินเพื่อการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ภัศจี คงศีล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume