Search Result of "Panya, A"

About 186 results
Img

Researcher

ดร. ปัญญา รุ่งเรือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย ปัญญา พราหมณ์แก้ว

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยา, ความขัดแย้งและสันติภาพ, ปฏิบัติการสันติวิธีโดยพลเรือนที่ปราศจากอาวุธ, การพัฒนาที่ยั่งยืน, ผลกระทบจากโครงการพัฒนา, ปฏิบัติการสันติวิธี

Resume

Img

Researcher

ดร. ปัญญา แขน้ำแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์วัสดุ , ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม, ฟิสิกส์พลังงาน

Resume

Img
Img

Researcher

นาย ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หุ่นยนต์

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นจากอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาป้ายสื่อโฆษณาระบบนอกอาคารด้วยเทคโนโลยี LED ร่วมกับระบบป้ายแผ่นภาพไตรวิชั่น (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดจ้างผลิตระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดารณี ยงยืน, Imgธานี โพธิ์เปี้ยศรี, Imgสหพร แบบประดับ

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ซีดีรอมสื่อประสมสารานุกรมเพลงไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัญญา รุ่งเรือง, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
12345678910