Search Result of "Panida P."

About 216 results
Img

Researcher

นางสาว พนิดา วงษ์แหวน

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Resume

Img

Researcher

นาง ปณิดา อัครทวีทอง

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:การประชาสัมพันธ์

Resume

Img

Researcher

นางสาว พนิดา ประสารสี

ที่ทำงาน:ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:งานนโยบายและแผน

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการศึกษาการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับและอนุรักษ์แมลงทับแบบยั่งยืน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปณิดา อัครทวีทอง

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

วัสดุสังเคราะห์สำหรับตรวจวัดสารประกอบวัตถุระเบิด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางทิพย์วารี หว่างเจริญศักดิ์

แหล่งทุน:สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การผลิต Fumaric acid จาก Oil Palm Empty Fruit Bunch (2015)

ผู้แต่ง:ImgPanida U-thai, ImgDr.Pilanee Vaithanomsat, ImgMs.Antika Boondaeng, ImgMs.Anfal Talek, ImgDr.Sawitri Chuntranuluck, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์ไม้ศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) โดยใช้วิธี Micro-cutting

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางยุพา ปานแก้ว, Imgดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, Imgนายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, Imgนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, Imgนางสาวศิริกาญจน์ เลิศปรัชญานันท์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:ทัศนคติของเกษตรกรต่อการปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสนธยา ผาลลาพัง, Imgนางปณิดา อัครทวีทอง, Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, Imgนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, Imgนายยุทธนา แสงสุวรรณ, Imgนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์ไม้ศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) โดยใช้วิธี Micro-cutting

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริกาญจน์ เลิศปรัชญานันท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, Imgนายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, Imgนางยุพา ปานแก้ว

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออโกลนีมา(Aglaonema)โดยใช้เทคนิค Temporary Immersion

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางยุพา ปานแก้ว, Imgดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, Imgนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, Imgนางสาวศิริกาญจน์ เลิศปรัชญานันท์

Img

Researcher

นางสาว ศิริกาญจน์ เลิศปรัชญานันท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture)

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัสดุอนินทรีย์, วัสดุอินทรีย์, ผลึกศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นางสาว วิจิตร เทิดบารมี, อาจารย์

ที่ทำงาน: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

12345678910...