Search Result of "Palakit, Kritsadapan"

About 5 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Analyses of growth rings of Pinus merkusii from Lao P.D.R.

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

Researcher

ดร. พิชิต ลำใย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้, รุกขกาลวิทยา, ชีวมิติป่าไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume