Search Result of "Pakchong district"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Img

ที่มา:ใน เรื่องเต็ม การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45. เล่มที่ 4 : สาขาส่งเสริมการเกษตร. หน้า 151-158. ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2 กุมภาพันธ์ 2550.

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีการผลิตองุ่นของเกษตรกร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีการผลิตองุ่นของเกษตรกร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีการผลิตองุ่นของเกษตรกร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Img

ที่มา:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การตลาดโครงการศึกษาแผนบริหารจัดการธุรกิจและปรับปรุงแผนแม่บท ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ผลของถั่วอาหารสัตว์เขตร้อน 4 ชนิด ต่อผลผลิตเมล็ดสบู่ดำ และสมบัติดินที่ปลูกร่วมกันในบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgเรืองศักดิ์ กมขุนทด

ประธานกรรมการ:Imgกวิศร์ วานิชกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารแก่นเกษตร

หัวเรื่อง:สถานภาพการผลิตน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Img
12