Search Result of "Pairoj W"

About 204 results
Img

Researcher

นาย ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การบัญชีสหกรณ์, การบัญชีบริหาร, การจัดการการเงิน

Resume

Img

Researcher

นาย ไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย คล่อง มณีฉาย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

Resume

Img

Researcher

นางสาว กฤติยา (ลาออก) มลาสานต์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นาย สันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Protection Engineering, Reliability, Energy Management, Substation Design , Reliability

Resume

Img

Researcher

นางสาว กมลรัฐ (ลาออก] อินทรทัศน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

Resume

Img

Researcher

นาย อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร , เทคโนโลยีการศึกษา

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้และความพึงพอใจที่ได้จากการชมรายการโทรทัศน์ แบบใช้กราฟิคธรรมดาและกราฟิคคอมพิวเตอร์

ผู้เขียน:Imgอำนวย ธีระธำรงชัยกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Polyphosphates on Storage Life of Strawberry)

ผู้เขียน:Imgนางสาวศิวาพร ศิวเวชช, รองศาสตราจารย์, ImgNautong Vananuvat, Imgนายไพโรจน์ จ๋วงพานิช, รองศาสตราจารย์, ImgChoopong Sukumalanandana, Imgนายปวิณ ปุณศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

สตรอเบอรี่ เป็นผลไม้ที่ปลูกได้ทั้งเขตร้อนและหนาว สำหรับประเทศไทยมีการปลูกเล็กน้อยมานานไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยนำพันธ์เข้ามาจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกประดับบ้าน (1) ต่อมาได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกมากขึ้นโดยโครงการเกษตรที่สูง เพื่อการจัดหาพืชปลูกทดแทนฝิ่น และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพันธ์ Tioga แก่ชาวบ้านในปี 2515 จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่า พันธ์พระราชทาน ปัจจุบันสตรอเบอรี่นิยมปลูกกันแพร่หลายมากขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ทำให้มีปัญหาทางด้านการตลาดเกิดขึ้น ที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นได้ในวันเดียว เนื่องจากสตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีการเน่าเสียง่าย การตลาดจึงอยู่ในวงจำกัด ฉะนั้นการศึกษาหาวิธีการยืดอายุการเก็บสตรอเบอรี่สดให้ยาวนานออกไป ก็จะเป็นการช่วยเปิดตลาดสตรอเบอรี่สดสำหรับผู้บริโภคให้กว้างขวางออกไป ทั้งตลาดภายในประเทศและ/หรือประเทศข้างเคียงได้ทางหนึ่ง

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 010, Issue 1, Jan 76 - Jun 76, Page 57 - 64 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgดุษฎี เชื้อบางคู้

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgสุรีย์พร ทองมา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สยุมพร โยธาสมุทร, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบบทบาทตามนโยบายและบทบาทที่ปฏิบัติ จริงของศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษา ในเขตการศึกษา 6

ผู้เขียน:Imgสุรพงศ์ ธรรมานุกูล

ประธานกรรมการ:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิสูตร กองจินดา

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12345678910...