Search Result of "P. acidilactici"

About 22 results
Img

การประชุมวิชาการ

Isolation and Characterization of Pediococcus acidilactici from Soy Sauce

ผู้แต่ง:ImgMs.CHUENJIT CHANCHAROONPONG, Assistant Professor, ImgPao-Chuan Hsieh,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การค้นหาโปรโมเตอร์จากจีโนมของเชื้อ Pediococcus acidilactici BCC9545 (2009)

หัวหน้าโครงการ:เจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgเจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์, Imgเพลินพิศ ลักษณะนิล, Imgเวทชัย เปล่งวิทยา

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Characterization of Bacteriocin Produced by Pediococcus acidilactici Isolated from Fermented Pork in Thailand)

ผู้เขียน:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, ImgJun Kaneko, ImgKazuo, ImgIzaki

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The bacteriocin produced by Pediococcus acidilactici isolated from fermented pork (nham) was partial purified by means of ammonium sulphate fractionation. The bacteriocin was exhibited antimicrobial activity against variety of food spoilage and pathogenic bacteria. It was shown to be heat tolernat and stable over a wide pH range, and apparently most stable in the lower part of that range. The proteolytic enzyme, trypsin completely inhibit the activity of bacteriocin.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 2, Apr 94 - Jun 94, Page 310 - 313 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การค้นหาโปรโมเตอร์จากจีโนมของเชื้อ Pediococcus acidilactici BCC9545

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาสมบัติของ BLIS ที่ผลิตจาก Pediococcus acidilactici KUB-L0026

ผู้เขียน:Imgจิตรลดา จินตารุณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเจริญและกิจกรรมของแบคเทอริโอซินที่สร้างโดยแบคทีเรียแลคติก Pediococcus acidilactici CP7-3 และ Weissella confusa CP3-1 ในอาหารเลี้ยงเชื้อต่างๆ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตรวจหายีนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารยับยั้งจุลินทรีย์จาก Pediococous acidilactici KUB-L0026 ด้วยเทคนิคพีซีอาร์

ผู้เขียน:Imgกฤษฎา สุธิตานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgปทุมพร ฉิมเอนก

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โครงสร้างของสารยับยั้งจุลชีพที่สังเคราะห์จากแลกติกแบคทีเรียชนิด Pediococcus acidilactici KUB-L0026

Img

Researcher

ดร. วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการใช้เอนไซม์ที่ชอบเกลือร่วมกับการหมักต่อปริมาณสารให้กลิ่นรสบางชนิดและองค์ประกอบทางเคมีบางประการในน้ำปลา

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Screening and Identification of Thermophilic Lactic Acid Bacteria Producing Antibacterial Substances Determined by OMP Analysis)

ผู้เขียน:ImgMelaku Alemu, ImgDamrussiri Kraykaw, ImgSadahiro Ohmomo, Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A total of forty-six lactic acid bacteria (LAB) strains were screened for production of antibacterial substances, out of which two strains, JAK-CS7-1 and JAK-M1-3, displayed broad inhibition spectra against Gram-positive and Gram-negative pathogenic bacteria. Based on physiological, biochemical and molecular methods, these two bioactive thermophilic LAB strains were identified as Pediococcus acidilactici. The amounts of lactic and acetic acids produced by these two LAB strains were determined by HPLC method and then used for preparing the organic acid model system performance (OMP). Thus, comparative evaluation of the antibacterial activities of the culture supernatants (CS) and the corresponding OMP, consisting of equivalent acids concentration and similar pH like CS, revealed that the OMP displayed lower activities than the CS. It was found that the antibacterial activities of the CS were greater than the OMP by 50% that could be attributed to the presence of additional antibacterial metabolites in the CS. The results of this study suggested that these two strains of Pediococcus acidilactici appear to contain other bioactive substances in addition to lactic and acetic acids.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 037, Issue 4, Oct 03 - Dec 03, Page 493 - 505 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

การผลิตกล้าเชื้อผงสำหรับการผลิตหอยแมลงภู่ดอง (Perna viridis,Linnaeus) (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรุ่งแสง ศรีจันทร์

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

Researcher

ดร. วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Industrial Fermentation

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาอาหาร, การสุขาภิบาลอาหาร, ความปลอดภัยด้านอาหาร

Resume

12