Search Result of "P. Srinives"

About 517 results
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางธราธร ทีรฆฐิติ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (33) ประชุมวิชาการ (20) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (7)

Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (32) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การประเมินสายพันธุ์อ้อยดีเด่นที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเร่งรัดการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การประเมินอ้อยพันธุ์ดีเด่นที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลเชิดชูเกียรติ (2008)

นักวิจัย:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

Doner:สมาคมอาชีวเกษตรแห่งประเทศไทย

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ประจำปี พ.ศ. 2539 (1996)

นักวิจัย:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ประจำปี พ.ศ. 2543 (2000)

นักวิจัย:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ประจำปี พ.ศ. 2546 (2003)

นักวิจัย:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2544 (2002)

นักวิจัย:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. สุปราณี งามประสิทธิ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:วิทยาการเมล็ดพันธุ์, การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

Resume

Img
12345678910...