Search Result of "P. Khongthip"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการแจกแจง discrete weighted Lindley (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุดธิดา สังข์พุ่ม

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The discrete weighted exponential distribution and its applications

ผู้แต่ง:ImgKhongthip, P., ImgPatummasut, M., ImgDr.WINAI BODHISUWAN, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Bayesian approach for generalized Lindley distribution and its application by different loss function

ผู้แต่ง:ImgP. Nanthaprut, ImgP. Khongthip, ImgDr.WINAI BODHISUWAN, Associate Professor, ImgC. Pudprommarat,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

Researcher

ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สถิติ, ความน่าจะเป็น

Resume