Search Result of "Oxidative coupling of methane"

About 45 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Oxidative Coupling of Methane by Nanofiber Catalysts

ผู้แต่ง:ImgDaniel Noon, ImgDr.Anusorn Seubsai, Associate Professor, ImgSelim Senkan,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Na2WO4-Mn/mullite catalysts for oxidative coupling of methane

ผู้แต่ง:ImgDr.Pinsuda Viravathana, Associate Professor, ImgSukwises, N., ImgBoonpa, S., ImgLarpkiattaworn, S.,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Na2WO4-Mn/mullite catalysts for oxidative coupling of methane

ผู้แต่ง:ImgDr.Pinsuda Viravathana, Associate Professor, ImgSukwises, N., ImgBoonpa, S., ImgLarpkiattaworn, S.,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Screening of Silica-Supported Binary Catalysts for Oxidative Coupling of Methane

ผู้แต่ง:ImgThanaphat Chukeaw, ImgPalida Tiencharoenwong, ImgDr.Anusorn Seubsai, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าก๊าซมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผ่านปฏิกิริยาคู่ควบของมีเทน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

123