Search Result of "Oxidation Ponds"

About 40 results
Img

งานวิจัย

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดยูโทรฟิเคชั่นในบ่อผึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระยะเวลาเก็บกักที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อผึ่งขนาดใหญ่: กรณีศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgเพียนจิต ภิญโยดม

ประธานกรรมการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, Imgกิตติชัย ดวงมาลย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพน้ำตามระดับชั้นความลึกในระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่งเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgสุนทรียา ขัตตินานนท์

ประธานกรรมการ:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, Imgสุรัตน์ บัวเลิศ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12