Search Result of "Outbreak"

About 98 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการระบาดของโรค อี เอ็ม เอสในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Global Health Monitor: A Bio-Geographic View of World Outbreak News

ผู้แต่ง:ImgCollier, N, ImgDoan, S, ImgKawazoe, A, ImgShigematsu, M, ImgTaniguchi, K, ImgTakeuchi, K, ImgDr.Asanee Kawtrakul, Associate Professor, ImgDien, D,

วารสาร:

Img

Img
Img
12345