Search Result of "Outage cost"

About 24 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Outage Cost Modeling of High Energy Consumption Industries

ผู้แต่ง:ImgDr.Dulpichet Rerkpreedapong, Associate Professor, Imgนายเฉลียว เกตุแก้ว,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Outage Cost Assessment of Industrial Customers for Maintenance Planning

ผู้แต่ง:ImgDr.Dulpichet Rerkpreedapong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Outage Cost Analysis for 22 KV Distribution System of Provincial Electricity Authority in Pattaya

ผู้แต่ง:ImgChawalit Sahanonchaikun, ImgDr.Suphattharachai Chomphan, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษามูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยเทียบกับวิธีฟัซซี่โลจิก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29

หัวเรื่อง:ค่าความเสียหายเนื่องจากไฟดับ กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

Img

การประชุมวิชาการ

RCM Based Power Distribution Maintenance Prioritization Using TOPSIS Method

ผู้แต่ง:Imgวัชระ พบพร, ImgDr.Dulpichet Rerkpreedapong, Associate Professor, ImgOnurai Noohawm,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินมูลค่าความเสียหายของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอุตสาหกรรมโดยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอย และโครงข่ายประสาทเทียม

ผู้เขียน:Imgชวจรรย์ สงวนคำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าในระบบสายจำหน่ายเหนือดินด้วยเทคนิค optimization

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Power System Reliability, Asset Management, Power System Planning and Optimization

Resume

Img

Researcher

ดร. อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมไฟฟ้า, เทคโนโลยีพลังงาน พลังงานหมุนเวียน ระบบไฟฟ้ากำลัง, การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง, การป้องกันฟ้าผ่า, การประหยัดพลังงาน, ความปลอดภัยในการใช้เครื่องไฟฟ้า

Resume

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าในระบบสายจำหน่ายเหนือดินด้วยเทคนิค optimization (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (6)

12