Search Result of "Osteoporosis"

About 17 results
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของสารสกัดมะรุมต่อการเสริมสร้างกระดูก เพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสุขภาพลดความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ซาฟียะห์ สะอะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดาลัด ศิริวัน, Imgดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ, Imgดร.สาวิตรี ดือราแม

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยหลังหมดระดู อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgวัฒนา ญาณพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาบริโภคนิสัยกับโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยหมดประจำเดือน ในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgศศิรักษ์ ทนุผล

ประธานกรรมการ:Imgอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวชนิดา ปโชติการ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Study of Stress Distribution in the Tibia During Stance Phase Running Using the Finite Element Method)

ผู้เขียน:ImgThepwachara Ruchirabha, Imgดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Tibia fractures are common in the elderly who have osteoporosis. Stress distributions in the tibia of two osteoporosis patients were studied to investigate the cause of this fracture and the effects of contact areas on the distal end of the tibia, body weight and knee flexion angles on the tibial stresses were determined using finite element analysis. Three-dimensional tibial models were constructed from computed tomography images of legs using the Mimics V.10.01 program and the Geomagic V.10 program. These models were imported to the Catia V.5 program to perform the finite element analysis for determining stress distributions in the tibia. The finite element models showed that the maximum von Mises stress found on the tibia of the female patient was higher than in the male patient since the contact area on the distal end of the female was smaller than in the male. Furthermore, the maximum von Mises stress occurred near the middle of the posterior tibia at 30? knee flexion and was slightly shifted toward the medial tibia during 30–90? knee flexion. As body weight increased, the maximum von Mises stress also increased. Moreover, the maximum von Mises stresses obtained from the smaller contact area were 17.6–25.2% (for a female patient) and 14.5–19.9% (for a male patient) higher than those determined from a larger contact area.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 048, Issue 5, Sep 14 - Oct 14, Page 729 - 739 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศึกษาการเสริมกรดอินทรีย์ในน้ำดื่มต่อระบบภูมิคุ้มกัน และสภาวะ กระดูกพรุนในสัตว์ปีก

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Biological activities of Boesenbergia rotunda parts and extracting solvents in promoting osteogenic differentiation of pre-osteoblasts

ผู้แต่ง:ImgDr.safiah saah, ImgDr.Dalad Siriwan, ImgDr.Piyapat Trisonthi,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Application of Biomechanic to bone health

ผู้แต่ง:ImgDr.Siriporn Sasimontonkul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ชีวกลศาสตร์, วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป, การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันโรค

Resume

Img

Researcher

ดร. ซาฟียะห์ สะอะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:โภชนาการและสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. ปิยาภัทร ไตรสนธิ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การสกัดแยกสารจากธรรมชาติ, การวิเคราะห์สารจากธรรมชาติ, การทดสอบฤทธิ์ชีวภาพในสภาวะห้องปฏิบัติการและในเซลล์ไลน์

Resume

Img

Researcher

ดร. ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Applied Mechanics, Fluid-Structure Interaction, Nonlinear Finite Element, Biomechanics

Resume

Img

Researcher

ดร. ดาลัด ศิริวัน

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกการทำงาน, การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และประยุกต์ใช้ในงานอาหารเชิงพันธภาพ

Resume