Search Result of "Oryza sativa L."

About 445 results
Img

งานวิจัย

การศึกษายีนที่ตอบสนองต่อการรับสารหนูในข้าวเจ้า และข้าวเหนียว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกฤษณา, Imgภาวรรธน์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของแบคทีเรียต่อการสะสมตะกั่วในข้าว (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส จินตนาถ วงษ์ชวลิต

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Molecular interaction of endophytic actinomycetes associated with Thai jasmine rice (Oryza sativa L. cv. KDML 105) towards salt stress

ผู้แต่ง:ImgDr.Arinthip Thamchaipenet, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Plant growth promotion activities of endophytic actinomycetes from rice plant (Oryza sativa L.)

ผู้แต่ง:ImgMs.Ratchanee Mingma, Lecturer, ImgDr.Kannika Duangmal, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการสะสมของสารตะวั่วในส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

การศึกษากลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสารพิษประเภทแอลดีไฮด์ในข้าว (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910...