Search Result of "Oryza sativa"

About 484 results
Img

งานวิจัย

การศึกษายีนที่ตอบสนองต่อการรับสารหนูในข้าวเจ้า และข้าวเหนียว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกฤษณา, Imgภาวรรธน์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสะสมตะกั่วในข้าวหอมมะลิ 105 จากดินที่ปนเปื้อน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgประภาพรรณ กระจ่างลิขิต

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการสะสมของสารตะวั่วในส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

การศึกษากลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสารพิษประเภทแอลดีไฮด์ในข้าว (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของอุณหภูมิสูงต่อการแสดงออกของยีนที่ควบคุมการออกดอกในข้าว (Oryza sativa L.) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างทางพันธุกรรมของพ่อแม่กับการแสดงออกของลักษณะดีเด่นด้านผลผลิตข้าวลูกผสม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
12345678910...