Search Result of "Ornubol Chomdej"

About 30 results
Img

Researcher

ดร. อรอุบล ชมเดช

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้ชีวโมเลกุล

Resume

Img

งานวิจัย

การทดสอบสายพันธุ์มะเขือเทศสีดาปรับปรุงต่อความต้านทาานโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุบล ชมเดช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสายพันธุ์กะเพราที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประเภทใช้ความร้อนและแช่เยือกแข็งพร้อมรับประทานเพื่อตลาดในประเทศและการส่งออก (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุบล ชมเดช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, Imgนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, Imgนายทัศนัย ชัยเพ็ชร, Imgนางสาววันณิสา พูลเดช, Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, Imgน.ส.วราภรณ์ สินสถารพรพงศ์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

Researcher

นางสาว วันณิสา พูลเดช

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพัน, การผลิตผัก

Resume

Img

Researcher

นางสาว วราภรณ์ สินสถาพรพงศ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การขยายเชื้อพันธุกรรมพืช

Resume

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2563 (2020)

ผลงาน:มะเขือเทศสีดาพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคไวรัส

นักวิจัย: Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์ Imgดร.อรอุบล ชมเดช

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

Researcher

ดร. พรรณี ชื่นนคร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ชีวฟิสิกส์ของพืช (Plant BioPhysics), กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของใบพืช (leaf gas exchange), ธาตุอาหารพืช (Plant nutrients), กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาพเครียด (plant stress physiology)

Resume

Img

งานวิจัย

มะเขือเทศสายพันธุ์แท้ต้านทานโรคเหี่ยวเขียว (Bacterium wilt) (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรอุบล ชมเดช

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

การพัฒนามะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์ไม่ทอดยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิต (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปุณยวีร์ เดชครอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, Imgดร.อรอุบล ชมเดช

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกอ.

Img

งานวิจัย

ระบบการผลิตมะเขือเทศเชอรี่คุณภาพสูงเชิงพาณิชย์ (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, Imgดร.อรอุบล ชมเดช, Imgนายวินัย อุดขาว, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Img
Img

งานวิจัย

โปรแกรมวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตรไทยมูลค่าสูงและสมุนไพรคุณภาพ: การบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนากระชายคุณภาพของไทย (2022)

หัวหน้าโครงการ:ศ. ดร.ชุติมา คูหากาญจน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, Imgดร.อรอุบล ชมเดช, Imgนายวินัย อุดขาว, อาจารย์, Imgดร.พรชัย ไพบูลย์, อาจารย์, Imgดร.พรรณี ชื่นนคร, อาจารย์, Imgดร.ศริญารัชจ์ ธนสารสุรพงศ์, Imgดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง, Imgดร.สิริกุล วะสี, Imgผศ. ดร. ศิลา กิตติวัชนะ, Imgผศ.ดร.ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล, Imgรศ. ดร.ศักดิ์ดา คุ้มหรั่ง, Imgรศ. ดร.สุกัญญา มหาธีรานนท์, Imgศ. ดร.ชุติมา คูหากาญจน์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

Img

Researcher

ดร. พรชัย ไพบูลย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ชีวฟิสิกส์ของพืชและสภาพแวดล้อม, การแลกเปลี่ยนแก๊สของใบพืช, การไหลของสารในระบบต่อเนื่องดิน-พืช-อากาศ, มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหาร, การจัดการปัจจัยการผลิตที่ตรงตามความต้องการของพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

งานวิจัย

การวิจัยด้านการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (7)

Img

Researcher

นาย วินัย อุดขาว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาของพืช, ชีวฟิสิกส์ของพืชและสภาพแวดล้อม, การจัดการปัจจัยการผลิตพืช

Resume

12