Search Result of "Ornjira Prakhongcheep"

About 29 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Two Types of Alpha Satellite DNA in Distinct Chromosomal Locations in Azara's Owl Monkey

ผู้แต่ง:ImgOrnjira Prakhongcheep, ImgYuriko Hirai, ImgTORU Hara, ImgDr.Kornsorn Srikulnath, Associate Professor, ImgHirohisa Hirai, ImgAkihiko Koga,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

12