Search Result of "Organizational communication strategy"

About 4 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Organizational Communication Strategy and Firm Performance: Evidence from 4-5 Star Hotel Business in Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

นาย ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการการผลิต, การบริหารเชิงกลยุทธ์, การจัดการ

Resume