Search Result of "Organic agriculture"

About 92 results
Img

งานวิจัย

หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกฤษฎา จาตุรัส

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Factor Affecting Being a Cluster Member of Small and Micro Community Enterprises in the Organic Agriculture Sector

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Guidelines to Promote Organic Agriculture to Food Security and Safety for Community

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์ และการศึกษากระบวนการผลิตข้าวฮางเพื่อยกระดับความปลอดภัยและโภชนาการ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์, Imgดร.โศรยา แสนเมือง, อาจารย์, Imgนายเกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รชา เทพษร, อาจารย์, Imgนางสาวพัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์, Imgดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, อาจารย์, Imgดร.ปริญญารัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

ผลของปุ๋ยชีวภาพบางชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพขององุ่นไม่มีเมล็ดพันธุ์ Canadice Seedless ตามระบบเกษตรอินทรีย์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, Imgนายทัศนารถ กระจ่างวุฒิ

แหล่งทุน:ศูย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพและกลไกของสารกระดุมทองเลื้อยเพื่อการเกษตรอินทรีย์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

12345