Search Result of "Oreochromis niloticus"

About 498 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาข้อมูลการผลิตปลานิลครบวงจร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชยานันท์ แดงใหม่, Imgนิลุบล เล่าอั้น

แหล่งทุน:ที.ซี. ยูเนี่ยนโกลบอล กรุ๊ป จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...