Search Result of "Oradee Musikanon"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ZigBee Propagations and Performance Analysis in Last Mile Network

ผู้แต่ง:ImgDr.Wachira Chongburee, Associate Professor, ImgOradee Musikanon,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การเพิ่มอัตราส่งของข้อมูลผ่านช่องสัญญาณเสียงในระบบเอฟเอ็ม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Wireless Communication Systems

Resume