Search Result of "Operation managemnet,"

About 1 results
Img

Researcher

นาย สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Operation managemnet,, Project management

Resume