Search Result of "Old tin mine area"

About 8 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Structure and Diversity of Arsenic-Resistant Bacteria in an Old Tin Mine Area of Thailand

ผู้แต่ง:ImgJareonmit, P, ImgDr.Kannika Sajjaphan, Associate Professor, ImgSadowsky, MJ,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Structure and diversity of arsenic-resistant bacteria in an old tin mine area of Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Pechrada Pinjai, Assistant Professor, ImgDr.Kannika Sajjaphan, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การย่อยสลายและการบำบัดทางชีวภาพของสารกำจัดวัชพืชอาทราซีนในดินประเทศไทย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพการแปลงสารหนูของแบคทีเรียที่แยกได้จากดินประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาทางดินเเละเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งเเวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาทางดิน เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม และอินทรียวัตถุในดิน

Resume