Search Result of "Okuda, K"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การประเมินผลกระทบของ Peacock bass ต่อระบบนิเวศของไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Akihisa Iwata

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgAkihisa Iwata, ImgNoboru Okuda, ImgTakuro Furusawa, ImgYasuhiro Takemon

แหล่งทุน:Japan Society of Science

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปลาน้ำจืดในเอเชียเขตร้อน

Resume