Search Result of "Ojo T.A."

About 5 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การควบคุมแมลงพาหะนำโรค , การต้านทานสารเคมี , พฤติกรรมของยุง

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการใช้สารไล่-กับดักเพื่อควบคุมยุงลาย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Uniformed Services University

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)