Search Result of "ORYZA-SATIVA"

About 456 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษายีนที่ตอบสนองต่อการรับสารหนูในข้าวเจ้า และข้าวเหนียว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกฤษณา, Imgภาวรรธน์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างทางพันธุกรรมของพ่อแม่กับการแสดงออกของลักษณะดีเด่นด้านผลผลิตข้าวลูกผสม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของอุณหภูมิสูงต่อการแสดงออกของยีนที่ควบคุมการออกดอกในข้าว (Oryza sativa L.) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การโคลนและการศึกษายีน nucleotidase/phosphatase SAL1 ในข้าว(Oryza sativa L.) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการสะสมของสารตะกั่วในส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการสะสมของสารตะกั่วในส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ผลของกรดแอบไซซิกจากภายนอกที่มีต่อการปรับตัวของข้าวหอมไทย (Oryza sativa L.) เมื่อได้รับภาวะเครียดจากอุณหภูมิสูง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

Img
Img
Img
12345678910...