Search Result of "Nutrutional quality"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

Supply Chain of Rice Straw from Fields to Ruminant Farms (Plenary Paper)

ผู้แต่ง:ImgMrs.pakapun Skunmun (Bunyavejchewin),

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

นาง ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน)

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Integrated Farming Systems, ระบบการผลิตโคกระบือในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในชนบท, การใช้แรงงานกระบือในระบบการเกษตรในชนบท

Resume