Search Result of "Nunnaphat Punsiri"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างกล้วยไม้สกุลออนซิเดียมและแคทลียาต้านทานโรคไวรัสดอกด่าง โดย RNAi Technology (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. นพมาศ โลกคำลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การโคลนยีน และการถ่ายยีนเข้าสู่พืช

Resume