Search Result of "Nucleating agent"

About 11 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโฟมย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิแลกติคแอซิดและยางธรรมชาติดัดแปรโดยใช้สารก่อผลึกระดับนาโน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of Poly(Hexamethylene Succinamide) on Crystallization of Poly(L-Lactic Acid)

ผู้แต่ง:Imgน.ส.ปนัดดา เยือกเย็น, ImgDr.AMORNRAT LERTWORASIRIKUL, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Study on Crystallization of Poly (lactic acid)/Poly (propylene succinate) Blends

ผู้แต่ง:ImgYueagyen, P., ImgDr.AMORNRAT LERTWORASIRIKUL, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

อิทธิพลของสารอนินทรีย์ระดับนาโนต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติพื้นผิวของโฟมพอลิแลคติกแอซิด (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนการศึกษาระดับบัณฑิต

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้เถ้าหนักจากการเผาถ่านหินเป็นวัสดุทดแทนทรายในวัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์และเส้นใยซึ่งมีสมรรถนะสูง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย พัสกร สอนประสาร

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรม นิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

ผลลัพธ์:วารสาร (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การจำลองการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ที่ตกผลึกภายใต้สภาวะอุณหภูมิคงที่ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พอลิเมอร์ชีวภาพ, วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

Resume