Search Result of "Nuchanata Mungkung"

About 270 results
Img

Researcher

ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากร, การจัดการฟาร์ม ,เศรษฐศาสตร์การผลิต

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารจัดการระบบสินค้าคงคลังในธุรกิจส่งออกข้าว

ผู้เขียน:Imgชัยวัฒน์ ศิริการุณย์วงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgศิริภา สิงห์โต

ประธานกรรมการ:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้สารปรับปรุงดินต่อการไหลบ่าของน้ำ การกร่อนดิน ผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปลูกข้าวโพด

ผู้เขียน:Imgตระกูล นามโลมา

ประธานกรรมการ:Imgนายปิยะ ดวงพัตรา, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาด้วยตนเอง

ผู้เขียน:Imgปนัดดา ทิพยะรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชาเอก:Imgบรรลุ พุฒิกร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

การประชุมวิชาการ

Individaul Social Capital and Access to Formal credit in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Nuchanata Mungkung, Assistant Professor, ImgThomas Dufhues,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา ประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Participatory Local Governance and Cultural Practices in Thailand

ผู้แต่ง:ImgGertrud Buchenrieder, ImgThomas Dufhues, ImgInsa Theesfeld, ImgDr.Nuchanata Mungkung, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
12345678910...