Search Result of "Nuanjun Wichukchinda"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การทำเอนไซม์ไฟโบรอิเนสให้บริสุทธิ์จากน้ำย่อยของหนอนไหม Bombyx mori (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการใช้รังสีและสารเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช, การถ่ายยีนในพืช

Resume