Search Result of "Nualwijit, N."

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Ripening delay and reduction of free fatty acids of oil palm fruit Inresponse to 1-methylcyclopropene

ผู้แต่ง:ImgNualwijit, N., ImgLerslerwong, L., ImgDr.Wachiraya Imsabai, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ดอกไม้และผัก , สรีรวิทยาไม้ผลเขตร้อน

Resume