Search Result of "Normal costing"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. คมกฤษณ์ สิงห์ใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:Management Accounting, Environmental Management Accounting, Mixed-methods Research

Resume

Img

Researcher

นางสาว จารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Resume