Search Result of "Nonparametric"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The comparison of nonparametric statistical tests for interaction effects in factorial design

ผู้แต่ง:ImgDr.Ampai Thongteeraparp, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สถิติทดสอบเพื่อเปรียบเทียบฟังก์ชันการถดถอยแบบไม่อิงพารามิเตอร์

ผู้เขียน:Imgอัญชลี ทองกำเหนิด

ประธานกรรมการ:Imgดร.อำไพ ทองธีรภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วารสารเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:วิธีการวัดและข้อจำกัดของวิธีการวัดประสิทธิภาพ

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการทางนอนพาราเมตริกสำหรับการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน

ผู้เขียน:Imgธนพนัง ราโชกาญจน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อำไพ ทองธีรภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางนิดา ชาญบรรยง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สถิติทดสอบสำหรับการเปรียบเทียบพหุคูณเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงไม่ใช่แบบปกติ

ผู้เขียน:Imgสาลินี เขื่อนคำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ตัวแบบการถดถอยแบบแกร่งที่ใช้ฟังก์ชันถ่วงน้ำหนักของฮูเบอร์และไบสแควร์สำหรับข้อมูลปริมาณฝน

ผู้เขียน:Imgณัฐสินี บัวดี

ประธานกรรมการ:Imgนายจิรัชย์ สุขะเกตุ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Statistical Analysis; Response Surface Methodology; Experimental Design; Regression Analysis

Resume

Img

Researcher

ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการศึกษาติดตามระยะยาว, ตัวแบบการอยู่รอด, การวิจัยทางการแพทย์

Resume

Img

Researcher

นาย สาธิต พงษ์ดวง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

ดร. จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Manufacturing, CNC Performance Testing, Geometric Dimensioning and Tolerancing

Resume

12