Search Result of "Non-specific Lipid Transfer Proteins"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน non-specific lipid transfer proteinsจากงาต่อปัจจัยความเครียดที่ไม่มีชีวิต (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgเจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีพืช, เอนไซม์วิทยา, ชีววิทยาระดับโมเลกุล

Resume