Search Result of "Nitirong Pongpanich"

About 57 results
Img

Researcher

ดร. นิติรงค์ พงษ์พานิช

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบเครื่องจักรกล, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, การสั่นสะเทือนเชิงกล

Resume

Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาซองบังคับวัวเพื่องานทางสัตวแพทย์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (น.สพ.กฤษฎา บำรุงกิจ และ น.สพ.ธีระชาติ เสร็จกิจ)

Img

งานวิจัย

โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟฟิกสำหรับภาคการเกษตร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นาวาโท ดร.กฤษฎา แสงเพ็ชร์สอง)

Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ตัดเครือกล้วย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร (2013)

หัวหน้าโครงการ:นาวาโท ดร. กฤษฎา แสงเพ็ชร์ส่อง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, Imgนาวาโท ดร. กฤษฎา แสงเพ็ชร์ส่อง, Imgอิทธิเดช มูลมั่งมี

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาประสิทธิภาพของเตาชีวมวลโดยใช้แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิพร เนียมหอม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้เทคนิคแสงเทียมด้วยหลอด LEDs ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพกะเพรา และโหระพา (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, Imgนางสาวภคพร สาทลาลัย, Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2562

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

นางสาว ณัฐพร วรธงไชย

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการผลิตพืช สรีรวิทยาพืชไร่

Resume

Img

Researcher

นาง กัลยา พูลทรัพย์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาง สมร จริโมภาส

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Model Reference Input Shaping Using Quantitative Feedback Control

ผู้แต่ง:ImgDr.Withit Chatlatanagulchai, Associate Professor, ImgNitirong Pongpanich, ImgPuwadon Poedaeng,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Analysis of Closed-Form Velocity Command that Avoids Violating the Acceleration Limit in Input-Shaped System

ผู้แต่ง:ImgDr.Withit Chatlatanagulchai, Associate Professor, ImgNitirong Pongpanich,

การประชุมวิชาการ:

123