Search Result of "Niti Chuchird"

About 387 results
Img

Researcher

ดร. นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคสัตว์น้ำ , เทคโนโลยีชีวภาพ , ไวรัส , การจัดการฟาร์ม , การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

งานวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน (ปี่ที่ 3) (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของ Amasil NA ต่อการเจริญเติบโต การรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของ สาร AntaOX ต่อการเจริญเติบโต การรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Img

งานวิจัย

การศึกษาการระบาดของโรค อี เอ็ม เอสในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...