Search Result of "Nishiyama, K"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Isolation and characterization of new microsatellite markers in mango (Mangifera indica)

ผู้แต่ง:ImgHonsko, C, ImgNishiyama, K, ImgDr.Wichan Eiadthong, Assistant Professor, ImgYonemori, K,

วารสาร:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume