Search Result of "Nishiya, Takako"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Ontogenetic changes of ultrasonic vocalizations emitted from infant rats

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

Img

Researcher

นางสาว พัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume