Search Result of "Niltharach, A."

About 33 results
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาผสมของโคบอลต์ซัลไฟด์สำหรับกระบวนการย่อยสลายด้วยแสงของสีย้อม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์ด้วยตัวเร่งโคบอลต์บนสารพยุงซิลิกอนไดออกไซด์ซึ่งถูกปรับปรุงด้วยรูทีเนียม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์

Img
12