Search Result of "Nie, G."

About 7 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

จอมยุทธหญิงเนี่ยอิ่นเหนียง: จากถังฉวนฉีสู่ภาพยนตร์ (2017)

ผู้แต่ง:ImgMr.Nop Oungbho, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

An alternative approach for the classification of orange varieties based on near infrared spectroscopy

ผู้แต่ง:ImgDr.Warawut Suphamitmongkol, ImgNie, G., ImgLiu, R., ImgDr.Sumaporn Kasemsumran, ImgShi, Y.,

วารสาร:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Classification for Orange Varieties Using Near Infrared Spectroscopy

ผู้แต่ง:ImgDr.Warawut Suphamitmongkol, ImgNie, G., ImgLiu, R., ImgShi, Y.,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีสารสนเทศ, Data mining, การจัดการฐานข้อมูล

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุมาพร เกษมสำราญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Chemometrics, Biomass, Food Science, Biofuels, Near Infrared Spectroscopy

Resume