Search Result of "Nesta Bortey SAM"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาลักษณะของคอนจูเกตเมแทบอไลต์ของไพรีนในเม่นแคระ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Veterinary Pharmacology , Toxicology, Mycotoxin (aflatoxin) , Aflatoxin Inhibitor

Resume

Img

Researcher

นาง อักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เภสัชวิทยาในสัตว์, พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

Resume