Search Result of "Nephelium lappaceum"

About 25 results
Img

งานวิจัย

การกระตุ้นความต้านทานต่อโรคผลเน่าของเงาะ (Nephelium lappaceum L.)โดยใช้กรดซาลิไซลิก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จักรพงษ์ หรั่งเจริญ

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Thin-Layer Drying Model of Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Kernel and Its Application in Fat Extraction Process

ผู้แต่ง:ImgSirirattana Chimplee, ImgDr.Utai Klinkesorn, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Algal leaf spot associated with Cephaleuros virescens (Trentepohliales, Ulvophyceae) on Nephelium lappaceum in Thailand

ผู้แต่ง:ImgSunpapao, Anurag, ImgPitaloka, Mutiara K., ImgMr.Siwaret Arikit, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลโปสเตอร์ประเภทสวยงามรางวัลที่ 2 (2020)

ผลงาน:คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

นักวิจัย: Imgทิพาพร ทองคำ Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร Imgนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ Imgนางสาวลลิตา คชารัตน์ Imgสุริสา สากยโรจน์ Imgณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเก็บรักษาภายใต้บรรยากาศควบคุมและการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงโดยใช้ฟิล์มที่มีสภาพให้ซึมผ่านได้ของแก๊สสูงต่อคุณภาพของเงาะพันธุ์โรงเรียน

ผู้เขียน:Imgปิยรัตน์ ผ่องใส

ประธานกรรมการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgAsira Fuongfuchat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การสกัดและสมบัติของไขมันจากเมล็ดเงาะ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีต่อปริมาณคาร์โบไฮเดรต ไนโตรเจนในใบและการเกิดตาดอกของเงาะโรงเรียน

ผู้เขียน:Imgกวิศร์ วานิชกุล, ImgYongyuth Osotsapa, Imgดร.สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์, ศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, ImgMalee Na Nakorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Studies on the relationship between total nonstructural carbohydrate and total nitrogen in leaves of rambutan (Nephelium Lappaceum L. cv. Rong Rian) and climatic factors were conducted at Amphoe Khao Saming. Trat Province during November 1987 – January 1988. The results showed that, during the period of water stress (after rainy season), total nonstructural carbohydrate contents in leaves was found to increase until flower bud initiation on the middle of January. Total nitrogen contents seemed to accumulate slowly under water stress condition. However, C/N ratio was increased before flowering period and flower bud initiation was found at the C/N ratio 4.5-4.6

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 024, Issue 1, Jan 90 - Mar 90, Page 8 - 15 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดเงาะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยทางใบต่อปริมาณธาตุอาหารในใบ และการออกดอก ติดผลของเงาะพันธุ์โรงเรียน

ผู้เขียน:Imgสมเกียรติ พงษ์เจริญ

ประธานกรรมการ:Imgรวี เสรฐภักดี*

กรรมการวิชาเอก:Imgกวิศร์ วานิชกุล

กรรมการวิชารอง:Imgนายวิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสกัด สมบัติทางเคมีและกายภาพของไขมันจากเมล็ดเงาะ

ผู้เขียน:Imgวรรณรดา ศิริสมพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

กระบวนการบีบ การทำบริสุทธิ์ และการแยกส่วนไขมันเมล็ดเงาะ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12